Inventarier och lager

Lagerinventering inför årsskiftet

När du inventerar ett lager betyder det att du räknar (alternativt väger eller mäter) de artiklar som du har i ditt lager. Du prissätter sedan artiklarna enligt lägsta värdets princip (LVP). Det betyder att du värderar artikeln till det lägsta anskaffningsvärdet eller återanskaffningsvärdet, i de flesta fall inköpsvärdet. När du har räknat ihop dina artiklar och kommit fram till hur mycket ditt lager är värt, räknar du ut hur mycket ditt lager har förändrats över året. Med andra ord tittar du på om du har mer eller mindre i lager i år jämfört med föregående år. Lagersaldot är vanligtvis bokfört på konto 1460 Lager av handelsvaror eller 1410 Lager av råvaror. Om du har ett ingående saldo på något av dessa konton i balansrapporten i början av ditt räkenskapsår, jämför du dessa summor och ser om du har mer eller mindre i lager detta år. Lagersaldot, det vill säga summan på ditt 14-konto, justeras sedan upp eller ner genom att du antingen krediterar (saldot är mindre i år) eller debiterar (saldot är högre i år) ditt 14-konto med mellanskillnaden. Du debiterar sedan eller krediterar ett kostnadskonto – 4960 Förändring av lager av handelsvaror eller 4910 Förändring av lager av råvaror med samma summa.

Till exempel

Förra året bokförde du upp ett lager av råvaror på konto 1410 Lager av råvaror till en summa av 10 000 kr. I år har du ett lager på 15 000 kr. Ditt lager har då ökar med mellanskillnaden 5 000 kr. Bokföringen ser då ut så här:

Bokföringskonto Debet Kredit
1410 Lager av råvaror 5 000 kr  
4910 Förändring av lager av råvaror   K 5 000 kr
Summa 5 000 kr 5 000 kr

Om det här är ditt första räkenskapsår, finns givetvis ingen förändring att bokföra. Du bokför då upp hela summan som ditt varulager är värt.

Till exempel

Det är ditt första räkenskapsår och du har räknat ihop ditt varulager, som består av råvaror, och kommit fram till att det är värt 10 000 kr. Bokföringen ser då ut så här:

Bokföringskonto Debet Kredit
1410 Lager av råvaror 10 000 kr  
4910 Förändring av lager av råvaror   K 10 000 kr
Summa 10 000 kr 10 000 kr

Bokföringen läggs på det sista datumet i ditt räkenskapsår, det vill säga 31 december om du har kalenderår.

 

Inventarier och avskrivningar

Avskrivningar gör du på tillgångar, även kallade inventarier i ditt företag inför årsskiftet. Det kan vara bilar, lager, fastigheter, inredning, datorer och så vidare. Avskrivningen görs beroende på tillgångens beräknade livslängd. Som minst kan en inventarie ha en livslängd på tre år, men oftast handlar det om fem år. För att en tillgång ska räknas som en inventarie måste värdet överstiga ett halvt prisbasbelopp. Skatteverket har en mall som hjälper dig att räkna ut dina avskrivningar om du redovisar inkomst av näringsverksamhet på NE-blanketten (eller Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4). Till Skatteverkets mall för att räkna ut avskrivningar

Vanliga konton som används vid avskrivningar

 • 1229 ackumulerade avskrivningar inventarier
 • 1249 ackumulerade avskrivningar bilar
 • 7832 Avskrivningar inventarier och verktyg
 • 7834 Avskrivningar bilar och andra transportmedel

Du som bokför i SpeedLedger e-bokföring kan här läsa mer om hur du gör i ditt bokföringsprogram.

 

Anläggningsregister

En till sak att tänka på inför årsskiftet är ett anläggningsregister. När du gör avskrivningar behöver du lägga upp ett anläggningsregister på dina inventarier. Ett anläggningsregister, för varje enskild tillgång, ska innehålla uppgift om:

 • a) uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången
 • b) anskaffningsvärde
 • c) anskaffningstidpunkt
 • d) beräknat restvärde
 • e) tillämpad avskrivningsmetod, om annan metod än linjär används, eller uppgift om att tillgången inte skrivs av
 • f) nyttjandeperiod
 • g) ackumulerade avskrivningar
 • h) ackumulerade nedskrivningar
 • i) korrigeringar av tidigare års avskrivningar eller nedskrivningar, och
 • j) omklassificeringar

 

Avdrag inför årsskiftet (enskild firma)

Avdrag är aktuellt året runt och är ett annat ord för kostnader. Grundregeln i en enskild firma är att du i bokföringen får ta upp kostnader som behövs för att du ska generera intäkter. Om du har enskild firma och kontor hemma får du till exempel inte ta upp kostnad för internet och bredband. Det är annars svårt att skilja på vad du använder privat och vad du använder i firman. Du får däremot göra avdrag för mobiltelefon och mobilabonnemang. I Skatteverkets avdragslexikon hittar du alla avdrag du får göra i enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Vår supportagent Ida jobbar deltid hos oss och driver även sin enskilda firma Made by You. Läs Idas blogginlägg om avdrag för att få reda på mer om hur du ska tänka kring avdrag.

 

Bokslut och årsredovisning – kort information

Enskild firma

Som enskild firma kan du göra ett så kallat förenklat årsbokslut inför årsskiftet. Det kan du även göra i ett aktiebolag om din omsättning är mindre än 3 miljoner kronor (vilket den ofta är i ett mindre, nystartat aktiebolag). Enskilda firmor redovisar hur det har gått under året i NE-blanketten. Du utgår från siffrorna i din resultat- och balansrapport. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur du fyller i blanketterna.

Aktiebolag

Inför årsskiftet behöver du som driver aktiebolag även upprätta en årsredovisning som, utöver själva bokslutet med balans- och resultaträkning, inleds med en förvaltningsberättelse och avslutas med tilläggsupplysningar. Om aktiebolaget har revisor ska även revisionsberättelsen vara med. Förvaltningsberättelsen ger en översikt av verksamhet, ställning och resultat. I förvalningsberättelsen ska till exempel framgå om det hänt något viktigt under året (ägarbyten, företagsförvärv, byte av inriktning mm), förväntningar inför framtiden, upplysningar om miljö- och personalfrågor och så vidare. I förvaltningsberättelsen lämnar också styrelsen (och eventuell VD) förslag till hur resultatet ska disponeras. I tilläggsupplysningarna, det vill säga noterna, kan du specificera innehållet i balans- och resultaträkningen, till exempel hur du har värderat vissa tillgångar och skulder. Vissa noter är obligatoriska och måste finnas med. Till exempel måste det finnas en not till förändringen av eget kapital samt till maskiner och inventarier. I revisionsberättelsen talar revisorerna om vad de uppmärksammat i sin granskning och de uttalar sig också om de kan till- eller avstyrka:

 • att bolagsstämman fastställer reslutat- och balans-räkning
 • styrelsens (och eventuell VD) förslag till resultatdisposition
 • ansvarsfrihet för styrelsen (och i förekommande fall VD)

Alla aktiebolag måste inte ha revisor. Om bolaget har…

 • färre än 3 anställda (i medeltal)
 • mindre än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mindre än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

…och inte har haft det två år i rad, kan du välja att vara utan revisor. Förutom dessa krav kan det finnas branschkrav på att revisor ska finnas.

Mallar för resultat- och balansräkning för små aktiebolag

Resultat- och balansräkningen är en förenkling av dina resultat- och balansrapporter som du har i din löpande bokföring. Räkningarna utgör huvudinnehållet i årsredovisningen för alla aktiebolag. Både stora och små aktiebolag måste lämna en årsredovisning till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. Ladda ner mallar för resultat- och balansräkning: