Villkor och information

Detta måste läsas och accepteras innan du (Kunden) kan börja använda tjänsten. Ladda ned som pdf

1. Tjänstens omfattning

SpeedLedger AB, 556398-4904, tillhandahåller på nedan angivna villkor en webbaserad tjänst. Tjänsten omfattar de produktdelar som Kunden angivit vid beställning av tjänsten eller angivit vid användande av tjänsten. SpeedLedger ger Kunden enligt detta avtal en icke-exklusiv rätt att nyttja tjänsten.Nyttjanderätten förutsätter vid var tidpunkt att gällande avgifter erlagts avtalsenligt.

2. Avtalsperiod

I avtal skrivna efter 2014-11-01 är avtalsperioden tre (3) månader eller tolv (12) månader, beroende på vad Kunden angivit vid beställning av tjänsten. I avtal skrivna innan 2014-11-01 är avtalsperioden tre (3) månader, sex (6) månader eller tolv (12) månader, beroende på vad Kunden angivit vid beställning av tjänsten. Uppsägning av avtalet skall ske senast 30 dagar före utgången av löpande avtalstid. Avtalet är annars förlängt med tidigare angiven avtalstid. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen i avsett formulär på SpeedLedgers hemsida.

3. Support

SpeedLedger tillhandahåller support under separat angivna tider. Support utförs, efter SpeedLedgers val, via internet, e-post, fax, brev eller telefon. Supporten innebär produktsupport, dvs utökad hjälp och möjlighet till mer ingående frågor/hjälp om produkten som behövs för produktens användande.

4. SpeedLedgers åtagande

SpeedLedger strävar efter att tjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt under avtalsperioden men reserverar sig för driftsstörningar på grund av

1. planerade driftsavbrott på grund av systemunderhåll, till exempel uppdatering av hård- eller mjukvara.
2. oplanerade driftsstörningar som kan uppkomma på grund av händelser utanför SpeedLedgers kontroll. Information om denna typ av driftsstörningar ges till kunden så snart som möjligt.
3. driftsstörningar hos kundens internetleverantör.

5. Kundens åtagande

Kunden förbinder sig att ensam ansvara för

1. säker förvaring av användarnamn och lösenord
2. att användarna får tillräcklig utbildning i hur tjänsten skall används i enlighet med dokumentationen.

6. Ansvars-begränsning

Speedledgers skadeståndsansvar skall vara begränsat till direkt skada och kan högst uppgå till den årsavgift kunden betalat Speedledger. Speedledger ansvarar dock, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust, inklusive kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man, eller förlust av information.

7. Upphovsrätt

SpeedLedger är enligt lag eller avtal innehavare av rättigheterna till av detta avtal omfattade produkter och tjänster. Detta gäller även därtill hörande elektronisk och/eller tryckt dokumentation.

8. Betalning och avgifter

För tjänsten debiteras en avgift i förskott enligt SpeedLedgers vid var tid gällande prislista. Moms tillkommer på alla priser. Betalningsvillkor 15 dagar. Vid utebliven betalning äger SpeedLedger rätt attstänga av tjänsten.

9. Avtalets upphörande

Hävning av avtalet kan påkallas av SpeedLedger om
1. kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd eller eljest inte rätteligen kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.
2. kunden bryter mot bestämmelserna i detta avtal. Har Kunden senast trettio (30) dagar efter hävning enligt ovan vidtagit rättelse är hävningen utan verkan. Sker rättelse ej efter hävning enligt ovan upphör rätten att använda tjänsten omedelbart och avstängning sker omgående.

10. Betalningsskyldighet mm vid avtalets upphörande

Kunden befrias vid avtalets upphörande ej från betalningsskyldighet för avgifter som vid tidpunkten för upphörandet uppkommit eller avtalsenligt uppkommer. Vid avtalets upphörande förfaller alla avtalsenliga avgifter till omedelbar betalning. Kunden har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter i samband med hävning.

11. Lagring av data

SpeedLedger lagrar data åt Kunden på SpeedLedgers centrala servrar enligt SpeedLedgers vid var tid gällande policy för lagring av kunddata. SpeedLedger kommer att meddela Kunden om lagring av data upphör och ge Kunden möjlighet att lagra sitt data på annat sätt. SpeedLedgers ansvar kan under inga omständigheter överstiga det som anges under punkt 6. Ansvarsbegränsning i detta avtal.

12. Uppgifter

Kunden accepterar att SpeedLedger använder hos sig registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser, för utskick av information som har betydelse för användandet av produkter och tjänster enligt detta avtal eller andra av SpeedLedgers produkter.

13. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Kunden äger ej rätt att utan SpeedLedgers skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. SpeedLedger äger rätt att till annat bolag överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

14. Force majeure

Parts åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll såsom arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits. Nämnda omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

Tvist

Tvist angående detta avtal ska i första hand avgöras genom medling mellan av parterna utsedda representanter. Om överenskommelse ej kan uppnås skall tvisten avgöras av svensk tingsrätt med tillämpning av svensk lag.