Anläggningstillgångar - vad är anläggningstillgångar?

Här förklarar vi vad det är och vilka olika sorter det finns

Kunskapsportalen  >  Bokföringstips > Anläggningstillgångar

Vad är anläggningstillgångar?

Anläggningstillgångar är tillgångar i ett företag som är avsedda att ägas eller användas permanent eller under en lång tid i företaget. De skiljer sig på det sättet från omsättningstillgångar som säljs eller förbrukas relativt snabbt (normalt inom ett räkenskapsår). Anläggningstillgångar kan heller inte omvandlas till likvida medel lika enkelt som omsättningstillgångar.

3 olika typer av anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar som vi pratar om här delas in i tre olika kategorier i redovisningen: finansiella, materiella och immateriella. Vi kommer här gå in på de olika kategorierna och vad det innebär.

Finansiella anläggningstillgångar

 Finansiella anläggningstillgångar är som det låter tillgångar som är rent ekonomiska, det kan till exempel handla om värdepappersinnehav, andelar och fordringar i olika företag eller lån till närstående. Finansiella tillgångar avskrivs inte.

Materiella anläggningstillgångar

Med materiella anläggningstillgångar syftas tillgångar som inte är pengar utan materiella saker. Det kan till exempel vara mark, byggnader, maskiner, inventarie, verktyg mm.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar är inte fysiska tillgångar utan saker som anses ha ett värde utan att vara synligt påvisbar. Det kan till exempel vara varumärke, patenter eller kostnader för forskning etc.

Avskrivningar av anläggningstillgångar

I redovisningen ska du regelbundet göra avskrivningar på tillgångarna som inte har ett bestående värde. Det kan röra sig om till exempel en maskin som sliter ut sig, en dator som blir äldre eller en en inventarie som på annat sätt minskar i värde. Anläggningstillgångar som har en obegränsad ekonomisk livslängd såsom de finansiella ska inte avskrivas. 

Avskrivningen beräknas utifrån den ekonomiska livslängden på tillgången och bedömningar av det framtida värdet. Avskrivningen ska alltså motsvara tillgångens värdeminskning. Tillgångarna skrivs av och fördelas under nyttjandeperioden som är den period som verksamheten beräknar behålla och använda tillgången. Mer om avskrivningar och hur du bokför dem finns i vår artikel om avskrivningar och inventarier

Sammanfattningsvis är anläggningstillgångar tillgångar i ett företag som inte omvandlas till likvida medel på samma sätt som omsättningstillgångar. Dessutom är de avsedda att ägas eller användas under en längre period i företaget. Det finns tre olika typer av anläggningstillgångar, finansiella, materiella och immateriella. Anläggningstillgångar som inte har ett bestående värde ska det göras avskrivningar på regelbundet i redovisningen.

Prova att bokföra med ett testföretag

Innan du kommer igång med ditt företag på riktigt kan du prova att bokföra och fakturera i vårt testföretag. Med ett testkonto får du tillgång till alla funktioner för den bolagsform du väljer.