Lågkonjunktur - vad är det & vad beror det på?

Lågkonjunktur är en naturlig del av ekonomin. Men vad innebär det och hur påverkas du som företagare?

Kunskapsportalen  >  Driva småföretag > Lågkonjunktur – vad är det och vad beror det på?

Vad är lågkonjunktur?

Vår ekonomi rör sig allt som oftast cykliskt – det vill säga mellan olika toppar och dalar i ekonomin. När vi hamnar i en av dessa dalar brukar det kallas för att vi befinner oss i en lågkonjunktur. En lågkonjunktur kännetecknas av att efterfrågan på varor och tjänster minskar – vi köper helt enkelt mindre. Det brukar även kallas för att marknaden inte stimuleras. Detta leder oftast till uppsägningar hos företag och en ökad arbetslöshet i samhället. Det i sin tur minskar även det konsumtionen – och vi har en nedåtgående spiral. Dessa nedåtgående spiraler varar dock inte för alltid, utan man brukar säga att en konjunkturcykel varar mellan 3 till 8 år. En lågkonjunktur är alltså inte för evigt. 

Vad kännetecknar en lågkonjunktur?

Som redan nämnt kännetecknas en lågkonjunktur framförallt av en minskad konsumtion i samhället. Men det leder också till andra kedjeeffekter:

  • Företag får inte sålt sina varor som deras prognoser visar eftersom efterfrågan sjunker.
  • Uppsägningar ökar hos företag, vilket ger högre arbetslöshet.
  • Hushåll får det sämre ställt och konsumerar mindre.
  • Staten får mindre skatt på grund av minskad konsumtion.

Som du ser leder detta till en nedåtgående spiral som behöver bromsas upp. Oftast görs detta genom att staten och/eller kommuner går in och påbörjar projekt så som till exempel vägarbeten eller stora byggnadsprojekt för att stimulera ekonomin. När de gör detta sysselsätts fler personer och man kan i första hand dämpa lågkonjunkturen och i andra hand röra sig tillbaka mot en mer normal konjunkturnivå.

Låt ditt bokföringsprogram tänka åt dig

Speedledger bokföringsprogram skapas din bokföring från banken, du får färdiga förslag att godkänna, klart!

Hur påverkas samhället?

En lågkonjunktur uppkommer i stort sett alltid efter en period där vi haft en högkonjunktur. Vad som bland annat kännetecknar en högkonjunktur är hög inflation, vilket leder till höga priser på konsumtionsvaror. Under en lågkonjunktur bromsas inflationen eftersom konsumenter inte längre har råd att köpa dyrare varor eller lyxvaror. Konsumtionen kan till och med bromsas så pass mycket att det istället blir deflation (att priserna på varor minskar) i samhället. När deflation uppstår kan ekonomin få ny fart.

Hög inflation och låg konsumtion är alltså ingen bra kombination, och detta leder också till att företag får svårare att få sin ekonomi att gå runt. När den inte gör det behöver företagen säga upp sina anställda, vilket leder till en högre arbetslöshet. Många företag tvingas sedan i konkurs, på grund av intäktsbortfall när priserna sjunker relativt till produktionskostnaderna.

När vi befinner oss i en lågkonjunktur påverkas även aktiemarknaden eftersom förväntningarna på marknaden blir negativa. Även bopriser brukar falla, eftersom det blir dyrare att ta lån med högre räntor.

Vad innebär lågkonjunktur för företagare?

Många småföretagare blir oroliga när konjunkturen dippar, på samma sätt som många privatpersoner blir oroliga för privatekonomin. Som småföretagare kan en lågkonjunktur innebära minskad omsättning och mindre efterfrågan på dina produkter, vilket kan leda till sämre likviditet i företaget. Därför kan det vara bra att skapa en buffert i företaget när det går bra och du säljer mycket, för att sedan kunna använda reservkapitalet när det är dystrare tider. 

Om du har ett reservkapital i företaget kan det också vara klokt att använda det för att utbilda dig själv inom nya områden som angränsar till din verksamhet. Om du har en egen trafikskola kan det exempelvis vara en bra idé att utbilda dig för att kunna hålla lektioner även i motorcykel. Kortare utbildningar kan hjälpa dig att få nya intäktsströmmar och hjälpa ditt företag att överleva. Dessutom är utbildningen avdragsgill om den är besläktad med din huvudsakliga verksamhet. 

Under en lågkonjunktur kan det också vara bra att se över vilka onödiga kostnader du har i företaget. Behöver du ha det där premiumkontot på youtube? Hur mycket av funktionerna i photoshop använder du? Går det att använda canva istället? Går det att hitta billigare leverantörer av dina råvaror? Genom att minska dina kostnader kan du öka din egen marginal. 

Orsaker till lågkonjunktur?

Under högkonjunktur har vi ofta låga räntor och hög inflation. I de lägena kan en stram ekonomisk politik förhindra att inflationen rusar iväg. För att förhindra att vi får hyperinflation i landet höjer riksbanken räntorna för att försöka minska konsumtionen i samhället. När det görs höjer oftast även bankerna sina utlåningsräntor – vilket leder till att personer som har lån i bankerna oftast får mindre konsumtionsmöjligheter. 

Vid en hög  inflationstakt hinner inte heller lönerna med att öka relativt gentemot de stigande priserna. Det ger en mer naturlig rörelse mot en lågkonjunktur eftersom det blir relativt dyrare att leva för den enskilde individen. När det händer börjar konsumenterna ofta kapa onödiga utgifter och onödig konsumtion eller lyxkonsumtion. Vilket i sin tur leder oss in i lågkonjunkturscykeln. 

Åtgärder för lågkonjunktur

När vi nått en inflation som är på en “bra nivå” vill staten genom sina ekonomiska verktyg  återigen gå in och stimulera ekonomin. Som tidigare nämnt kan detta göras genom att sysselsätta arbetslösa genom att sätta igång stora projekt inom offentlig sektor (vägbyggen, upprustning, mm.). Då kan även riksbanken gå in och sänka styrräntan för att få igång belåningen i samhället. När vi har råd att ta mer lån kommer (i teorin) även med pengar flöda på marknaden, som i sin tur leder till ökad konsumtion i samhället, och vi börjar röra oss uppåt mot en högkonjunktur.