Bokföringslagen SpeedLedger

Bokföringslagen – vad säger lagen om bokföring

Vad säger bokföringslagen?

Alla näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar har en bokföringsskyldighet. Företagaren är personligen ansvarig för att bokföringen sköts. Enligt bokföringslagen (BFL 1999:1078) ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Resultatet blir i praktiken en verifikationslista i kronologisk ordning med tillhörande verifikationer. När du sköter bokföringen med dator jobbar du vanligen löpande endast med grundbokföringen. Huvudboken blir då en utskrift av samma data där händelserna sorteras och summeras per bokföringskonto.

Bokföringslagen innebär också följande:

  • Verifikationer ska finnas för varje affärshändelse.
  • En verifikation är en handling (faktura, kvitto eller liknande) som i detalj beskriver och bekräftar en affärshändelse (bokföringstransaktion).
  • För bland annat bokslutsföretag ska fordringar och skulder noteras löpande under året
  • Fordringar och skulder ska bokföras så snart det kan ske sedan en faktura eller liknande handling utfärdats eller mottagits, alternativt bokföras när fakturorna betalas (ej bokslutsföretag)
  • Allt räkenskapsmaterial, till exempel verifikationer och bokföringsböcker, ska arkiveras under minst 7 år.
  • Varje räkenskapsår ska bokföringen avslutas med årsbokslut (balansräkning och resultaträkning). Undantag: Enskild näringsidkare och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare och som har en omsättning lägre än 20 prisbasbelopp (ej bokslutsföretag).
  • Räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderår för enskild näringsidkare och handelsbolag.
  • Andra bokföringsskyldiga får ha räkenskapsår som slutar den 30 april, den 30 juni eller den 31 augusti. Annat räkenskapsår får användas endast efter dispens av Riksskatteverket.
  • Räkenskapsårets längd ska normalt omfatta 12 månader. När bokföringsskyldighet inträder, eller vid omläggning av räkenskapsår, får räkenskapsåret dock variera mellan 1 dag och 18 månader. När bokföringsskyldighet upphör kan räkenskapsåret variera mellan 1 dag och 12 månader.
  • Om företaget bedriver flera verksamheter ska samma räkenskapsår användas för samtliga verksamheter.

Trevlig bokföring!

Psst! Vill du lära dig mer om lagar? Läs vår artikel om Vem har rätt till ditt bolag?