Balansräkning & resultaträkning – vad är det? Med exempel!

Balansräkning och resultaträkning

Balansräkning och resultaträkning utgör i sin tur huvudinnehållet i årsredovisningen för alla aktiebolag. Både stora och små aktiebolag måste lämna en årsredovisning till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

Resultat- och balansräkningen är en förenkling av resultatrapporten och balansrapporten. I resultaträkningen och balansräkningen kan du utläsa det mesta om företagets ekonomiska status.

Ladda ner gratismallar med exempel för balansräkning & resultaträkning

 • När du – som representant för ett företag eller motsvarande – anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

  Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy

Balansräkning - exempel

Som vi nämnde är en balansräkning en förenkling av balansrapporten. I balansräkningen slår man därför ofta ihop snarlika poster för att ge en lättbegriplig överblick. 

Balansrapporten visar status i verksamheten vid en viss tidpunkt. Det visar med andra ord hur stort det egna kapitalet är vid en viss tidpunkt. Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. I en balansrapport summeras skulder och eget kapital. Summeringen ska sedan stämma överens med tillgångarna, det vill säga skulder och eget kapital ska balanserna med tillgångar.

 • Ett saldo i balansrapporten som avser första datumet i en period, till exempel 1 januari, kallas ingående balans (IB).
 • Ett saldo i balansrapporten som avser sista datumet i en period, till exempel 31 december, kallas utgående balans (UB).

Summa tillgångar och summa eget kapital och skulder måste vara lika stora i varje balansräkning.

Det finns mallar även för hur balansräkningar bör vara uppställda. Gemensamt för alla är att:

 • Summa tillgångar = Summa eget kapital och skulder
 • Förändringen i Eget kapital mellan två balansräkningar = Vinsten (eller förlusten) i resultaträkningen för samma period

Resultaträkningen för perioden blir helt enkelt en sorts specifikation över vad som hänt mellan de två balansräkningarna.

Balansräkningens olika poster

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är värdet av de lokaler, maskiner eller varumärken som företaget äger. Du delar upp dina anläggningstillgångar i materiella tillgångar (sådant du kan ta på som maskiner och byggnader) och immateriella tillgångar (till exempel varumärken eller andra icke fysiska tillgångar).

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är tillgångar som du ännu inte har fått in, till exempel kundfordringar (fakturor som du inte har fått betalt för än) eller produkter i lager. Du som bokför enligt fakturametoden bokför löpande upp omsättningstillgångar i och med dina kundfordringar, medan du som bokför enligt kontantmetoden troligtvis bara bokför upp omsättningstillgångar i samband med bokslut.

Eget kapital

Det egna kapitalet består av företagets vinst, det vill säga resultatet från resultaträkningen (intäkter minus kostnader). Här räknas värdepapper också in och du som har aktiebolag räknar även med aktiekapitalet. Pengarna som räknas som eget kapital räknas som en minuspost eftersom de lika gärna kan delas ut till ägarna eller återinvesteras.

Skulder

Du delar upp skulder i långfristiga och kortfristiga skulder. Det betyder helt enkelt skulder som kan betalas tillbaka inom ett räkenskapsår (till exempel leverantörsskulder) kontra skulder som kommer att betalas tillbaka under en längre tid (till exempel banklån).

Resultaträkning

En resultaträkning visar till skillnad från balansrapporten om företaget går med vinst eller förlust för en given period, det vill säga företagets resultat. Ett företags resultat är skillnaden mellan företagets kostnader och intäkter.

 • Om företagets intäkter är högre än företagets kostnader för en viss period gör företaget en vinst.
 • Om företagets kostnader är högre än företagets intäkter för en viss period gör företaget en förlust. 

Till skillnad från balansräkningen visar inte resultaträkningen hur mycket pengar företaget har på banken eller vilka skulder företaget har, utan endast vilket plus- eller minusresultat företaget gör för perioden. 

Resultaträkning - exempel och dess olika poster

Eftersom resultaträkningen skall ge en översiktsbild av intäkter och kostnader under en viss period redovisas intäkterna och kostnaderna per kategori. Det innebär att vissa poster “klumpas ihop” på ett annat sätt än den mer specifika resultatrapporten. 

Intäkterna brukar delas upp på vilken typ av intäkt det är. Exempelvis delas intäkter från försäljning av produkter och försäljning av tjänster upp. 

På samma sätt delas också kostnaderna upp i olika typer av kostnader, till exempel materialkostnader, förbrukningskostnader och personalkostnader. Här nedan följer exempel på vad som brukar vara med i ett företags resultaträkning:

Rörelsens intäkter: de intäkter företaget haft under perioden.

Rörelsens kostnader: den här uppdelningen är ofta längre än intäkterna företaget har.

Rörliga kostnader/direkta kostnader: detta är kostnader som direkt kan härledas till produktionen. Ju högre produktion, desto högre rörliga/direkta kostnader. Exempelvis inköp av material och varor för producerande företag eller resekostnader för tjänsteföretag.

Övriga externa kostnader: här samlas kostnader som uppstår i företaget men som inte är direkta kostnader från produktionen. Det kan vara förbrukningsmaterial, lokalhyra, marknads- och försäljningskostnader, reparation och underhåll, med mera.

Personalkostnader: Under den här posten läggs personalkostnader som till exempel löner, förmåner, sociala avgifter med mera.

Dessa typer av kostnader har i princip alla företag. Utöver kostnaderna bör man också sammanfatta resultat för avskrivningar, kostnader för avskrivningar och resultat efter avskrivningar. Här nedan finns en sammanfattning av de vanligaste posterna och ordning:

 • Intäkter
 • Kostnader
 • Rörelseresultat ( rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader)
 • Resultat efter finansiella poster (finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna)
 • Skatt
 • Årets resultat

Tänk på att posterna kan variera mellan olika företag beroende på vilken typ och storlek av verksamhet det bedriver.

Resultaträkning och balansräkning sköts automatiskt

I SpeedLedger e-bokföring får du automatiskt ut en resultatrapport och balansrapport när du bokför. Under tiden du använder vår autokontering summeras dina räkenskaper på rätt sätt. Använd sedan våra mallar här ovanför så är du klar med din balans- och resultatrapport på nolltid!

Se hur SpeedLedger fungerar med vårt testföretag

Med vårt testföretag kan du själv testa vårt program med fiktiva händelser – utan registrering.

Dela

Senaste om Bokföringstips

Testa vårt bokföringsprogram!

Har du frågor? Vi ringer dig upp

Har du frågor? Vi ringer dig upp

Tipsa dina vänner

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Utskrift

Prenumerera på Driva småföretag

Smarta tips och idéer varje månad till dig som driver eget

 • När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Speedledger även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick via en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

  Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy