Kostnad utgift SpeedLedleger

Vad är kostnader och utgifter och vad är skillnaden?

Vad är en kostnad?

En kostnad fungerar på ungefär samma sätt som en intäkt, men skillnaden är att kostnaden betyder pengar ut, eller att du har köpt någonting. Om du köper en tjänst eller vara sker kostnaden när du avtalar om att du skall köpa tjänsten eller varan. Med andra ord är en kostnad en periodiserad utgift om du har faktureringsmetoden. Har du kontantmetoden sker kostnaden direkt när du betalar köpet.


Hur bokförs en kostnad?

En kostnad bokförs på ett kostnadskonto. Kostnadskonton har ett ganska stort spann i baskontoplanen och finns främst i kontoklasserna 4, 5, 6, och 7. Beroende på vilken typ av kostnad det är bokförs de inom en viss kontoklass. Generellt kan man säga att kontoklass 4 innebär kostnader som är direkt hänförbara till din försäljning (till exempel inköp av varor, material och tjänster), kontoklass 5-6 är övriga externa kostnader (kostnader som inte härrör direkt till produktionen, men som är nödvändiga för att du skall ha ett fungerande företag) och kontoklass 7 innebär skatt- och personalkostnader. 

Har du faktureringsmetoden bokför du alltid en leverantörsfaktura på det datum du får får fakturan som en leverantörsskuld mot ett kostnadskonto. Har du kontantmetoden bokförs kostnaden mot ett tillgångskonto (oftast bankkontot) när du betalar fakturan.


Vad är en utgift?

En utgift är själva betalningen för den kostnad du tidigare haft. Likt en inkomst har oftast en utgift en kostnad kopplad till samma affärshändelse. En utgift är alltså utbetalningen för den kostnad du har. 


Hur bokförs en utgift?

En utgift bokförs när utbetalningen sker. Med faktureringsmetoden bokförs utgiften genom kredit på bankkontot och debet på kontot för leverantörsskulder för att nollställa den skuld som räknades upp när du bokförde kostnaden. 

Med kontantmetoden bokförs utgiften och kostnaden samtidigt, alltså när utbetalningen sker.